Terug naar het overzicht

Start ter inzagelegging ontwerp paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel

d.d. 27 januari 2023
Het ontwerp paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel ligt van maandag 30 januari tot en met maandag 13 maart 2023 ter inzage. Een ieder kan een zienswijze (mening) kenbaar maken gedurende deze termijn van ter inzagelegging. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Wethouder Rikus Kieft: “Dit bestemmingsplan bevat de aangescherpte regels om een evenwichtige balans te houden en waar nodig te verbeteren tussen toerisme en leefbaarheid. Dit plan raakt ons Texelaars allemaal, direct of indirect. Indien u een mening heeft en deze mee wilt laten wegen in de besluitvorming, dan is nu het moment. Of het nu om een aanvulling op, dan wel kritiek over de maatregelen of dat u zich juist kan vinden in de maatregelen uit het plan.”

Indienen van zienswijzen

Van maandag 30 januari tot en met maandag 13 maart 2023 kunt u uw zienswijze indienen. Dit kan per e-mail, per post of mondeling.

  • Per post of e-mail: Het paraplubestemmingsplan en het zienswijzeformulier vindt u op www.texel.nl/bestemmingsplannen (scrollen naar onderkant pagina). Het ondertekende zienswijzeformulier kunt u, samen met eventuele bijlagen, e-mailen naar gemeente@texel.nl o.v.v. Zienswijze Parapluplan. U kunt het ook afgeven in het gemeentehuis of opsturen naar: Gemeente Texel, team Beleid, Postbus 200, 1790 AE Den Burg.
  • Mondeling: Heeft u hulp nodig bij het verwoorden van uw mening (zienswijze), dan kunt u uw zienswijze mondeling toelichten. Maak hiervoor een afspraak via 14 0222.

Inzien ontwerp bestemmingsplan

Bekijk het Ontwerp-paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel (pdf).

Het amendement ‘Diversiteit van aanbod, niet verder verstenen’, ingediend tijdens de gemeenteraad van 14 december 2022, is opgenomen in het ontwerp paraplubestemmingsplan. Het paraplubestemmingsplan is verder in te zien via verschillende kanalen:

  1. via www.texel.nl/bestemmingsplannen
  2. via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. via de publieksbalie in het gemeentehuis (maak daarvoor een afspraak)

In het toelichtend schema (pdf) is overzichtelijk weergegeven welke voorgestelde veranderingen er per type slaapplaats gelden. Meer informatie leest u op de projectpagina Toeristisch Toekomstplan.

Vervolg besluitvorming

Na de sluiting van de ter inzage termijn worden alle zienswijzen beoordeeld en van een conclusie voorzien. Het geheel van zienswijzen, reacties en mogelijke aanpassingen op het paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel wordt in een ‘Nota van Zienswijzen’ aan het college van B&W en vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd. Afhankelijk van het aantal zienswijzen is vooralsnog de verwachting de Nota van Zienswijzen in het najaar aan de raad voor te leggen. U ontvangt een reactie op uw zienswijze nadat de Nota van Zienswijze en het paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel zijn vastgesteld door de gemeenteraad.