Terug naar het overzicht

College legt fietspadvarianten Emmalaan voor aan gemeenteraad

Op verzoek van de gemeenteraad is gewerkt aan verbeteringen van de Emmalaan. Een zestal fietspadvarianten zijn op diverse aspecten afgewogen door een verkeerskundig bureau, gemeente en belanghebbende partijen en worden nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college stelt de raad een voorkeursvariant voor die uitgaat van een enkele rijbaan voor gemotoriseerd verkeer, met aan beide zijden een vrij liggend fietspad. De gemeenteraad besluit hierover op 27 oktober 2022.

Zorgvuldige afweging

Deze zogeheten variantenstudie is uitgevoerd door Bono Traffics. Een onafhankelijk verkeerskundig bureau dat niet eerder bij de Emmalaan betrokken was. Er zijn diverse varianten verkend en financieel doorgerekend voor vrij liggende fietspaden of fietsstroken die aan de rijbaan verbonden zijn en een enkele of dubbele rijbaan voor gemotoriseerd verkeer. Er is vervolgens een afweging gemaakt op basis van verkeersveiligheid, veiligheidsbeleving, de impact op de directe omgeving zoals bomen en de middenberm, de ruimtelijke inpassing van de fietspaden in het bestemmingsplan en kosten.

Enkele rijbaan, vrij liggend fietspad

Deze varianten zijn ook besproken met de verkeerscommissie (gemeentewerken en politie), de fietsersbond, de OSG, de Skool en de dorpscommissie. Op basis van de gesprekken en afweging van voor- en nadelen is naar voren gekomen dat ‘variant 4’ uit de variantenstudie de meest gedragen variant is. Deze variant gaat uit van een enkele rijbaan voor gemotoriseerd verkeer met aan beide zijden een vrij liggend fietspad. Het bestaande trottoir blijft in deze variant ongewijzigd liggen.

Verkeersremmende en veiligheidsverhogende maatregelen

Naast deze varianten legt het college ook tijdelijke maatregelen voor waarbij de huidige Emmalaan wordt geoptimaliseerd door het aanbrengen van enkele verkeersremmende en veiligheidsverhogende maatregelen waaronder het aanbrengen van verkeersdrempels.