Terug naar het overzicht

Voorstel paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie naar raad

Het college van B&W  besluit de raad het ontwerp paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie ter inzage te leggen.  Dit plan bevat aangepaste en aangescherpte regels om verdere groei in slaapplaatsen te remmen zoals in het Toeristisch Toekomstplan is vastgesteld. Op 30 november wordt het plan besproken in de raadscommissie.  Het streven is om de raad  het bijgestelde plan in maart 2023 vast te laten stellen. Wethouder Rikus Kieft: “Het Toeristisch Toekomst Plan is duidelijk; het draagvlak voor toerisme staat onder druk. De gemeenteraad wil dat we op Texel meer grip krijgen op de balans tussen toerisme en leefbaarheid. En in woningen moet gewoond worden.”

Handhaafbare regels

Het paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie is het kader dat nodig is voor de Uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme, onderdeel van het Toeristisch Toekomstplan. Het parapluplan biedt duidelijkheid over gebruikte begrippen en bevat handhaafbare regels.

Slaapplaatsen

Voor elk van volgende onderwerpen zijn regels opgesteld of definities aangepast:

  • Logies met ontbijt in woningen.
  • Recreatieve slaapplaatsen in stolpen.
  • Seizoen plaatsen van kampeermiddelen bij kamperen bij de boer.
  • Het kunnen plaatsen van glampingtenten op kampeerterreinen.
  • Een extra toetsmoment voor nieuwe zomerhuizen en familiehuizen.
  • De ‘Ruimte voor Ruimte regeling’ waarbij een extra recreatief opstal gerealiseerd kon worden.

In dit schema (pdf) is te zien wat de voorgestelde veranderingen inhouden voor de verschillende typen recreatieve slaapplaatsen.

Grip op logies met ontbijt

De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven grip te krijgen op logies met ontbijt. Op dit moment geldt al dat logies met ontbijt kleinschalig en ondergeschikt dient te zijn aan de woonfunctie. Het deel waar logies met ontbijt wordt aangeboden, dient onderdeel te zijn van de woning en dient minimaal intern rechtstreeks verbonden te zijn met de woning.

Ondergeschiktheid woonfunctie

In het plan wordt deze ondergeschiktheid duidelijker omschreven, waarbij een maximum per woning geldt en een maximaal deel van de woning voor logies met ontbijt gebruikt mag worden.  Concreet gaat het om  30% van de oppervlakte van het hoofdgebouw inclusief de aangebouwde bijbehorende bouwwerken met een maximum van 50m2.

Aantal kamers & parkeergelegenheid

Uitgangspunt voor de regels is dat ze handhaafbaar zijn. Het voorstel is  om te werken met maximaal 4 recreatieve slaapplaatsen verdeeld over 2 slaapkamers voor logies met ontbijt per woning. Binnen deze regels kan een kwalitatief aanbod voor logies worden gedaan. Ook wordt voorgesteld om per kamer een parkeerplaats op eigen erf beschikbaar te stellen. Dit draagt bij aan het tegen gaan van parkeeroverlast in de kernen. Voor de invoering van de nieuwe regels voor logies met ontbijt wordt een overgangstermijn van 3 jaar voorgesteld.

Besluitvorming

Het ter inzage leggen aan de gemeenteraad is de eerste stap op weg naar besluitvorming over het paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie. Na bespreking in de raadscommissie van 30 november, vindt besluitvorming over de ter inzagelegging in de raadsvergadering van 14 december plaats. Op 25 januari 2023 sluit de ter inzagetermijn. Het streven is de raad het bijgestelde plan in maart 2023 vast te laten stellen.