Terug naar het overzicht

Visie en Meerjarenprogramma Noordzeekust vastgesteld

Ruimte voor wind en zand als versterking van de kust

Het college van B&W heeft de visie en het Meerjarenprogramma Noordzeekust vastgesteld. Kern van de visie is een veilige kust om van te kunnen genieten die op natuurlijke wijze wordt beheerd. Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en de gemeente Texel hebben de visie en het programma in gezamenlijkheid opgesteld. Burgemeester Uitdehaag: “Met de kustafslag van de afgelopen dagen is de noodzaak tot een goed kustbeheer weer actueler dan ooit.  Deze visie en het meerjarenprogramma zorgen ervoor dat toekomstige generaties op Texel kunnen blijven genieten van de natuur, recreatie en economie.”

Duinen groeien mee met de zeespiegel

Dynamisch kustbeheer is hiervoor het fundament. Dit kustbeheer zorgt ervoor dat de duinen flexibel mee kunnen groeien met de stijgende zeespiegel. Door de wind zijn werk te laten doen kan zand van het strand de achterliggende duinen in waaien. De duinen worden hierdoor hoger en breder en groeien mee met de zeespiegelstijging.

Kerven en variantenstudie

Het Meerjarenprogramma bestrijkt de periode 2022-2026 en bevat negen projecten ofwel maatregelen.  Een van de maatregelen is het aanbrengen van kerven in delen van de duinen in het midden en noorden van Texel.  Hierdoor groeit de kust mee met de stijgende zeespiegel en ontstaat een natuurlijker kustlandschap met een grotere diversiteit aan habitats, flora en fauna.

Daarnaast wordt voor de Zuidwestkust van Texel een variantenstudie gestart. In deze studie wordt een aantal scenario’s van het dynamisch kustbeheer uitgewerkt waarin de gevolgen, kosten en baten inzichtelijk worden gemaakt. Deze nadere studie is noodzakelijk vanwege de vele en verschillende belangen aan deze kant van de kust. Zoals bijvoorbeeld de recreatie aan het strand en de beschikbaarheid van aanlandingslocaties voor Defensie. Het doel is om eind 2026 een keuze gemaakt te hebben.

Rol gemeente

“Als gemeente is het onze taak om toe te zien dat in de uitrol van de projecten uit het Meerjarenprogramma de lokale belangen van verschillende partijen goed meegenomen worden. Voorop staat natuurlijk de veiligheid van ons allen, aldus Uitdehaag.”

Wensen en bedenkingen

Het college heeft de visie en het Meerjarenprogramma ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. Een raadsvoorstel waarop de raad haar wensen en bedenkingen kan meegeven voor de nadere uitwerking van de Visie en het meerjarenprogramma volgt nog.

Meer weten over dynamisch kustbeheer?

Bekijk dit filmpje op YouTube: Duinen in beweging; voor mens en natuur.