Terug naar het overzicht

Vergaderingen van de raadscommissie op 29 en 30 november en 1 december 2022

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Dinsdag 29 november, woensdag 30 november en donderdag 1 december om 19.30 uur vergaderingen van de raadscommissie in de raadszaal.

Thema’s en agendapunten op dinsdag 29 november onder andere:

 • Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Oosterend – Cor Bremerstraat/Bijenkorfweg;
 • Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Tweede Reparatieplan Oudeschild, De Ruyterstraat 35;
 • Vaststellen bestemmingsplan Tweede Reparatieplan Oosterend, Peperstraat 19 en 19a;
 • Verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een schapenboet Watermolenweg Den Hoorn;
 • Verklaring van geen bedenkingen verbouw bijbehorend bouwwerk tot woning trompstraat 77 Oudeschild;
 • Vaststellen Programma Stedelijk Water en Riolering;
 • Wensen & bedenkingen op het Meerjarenprogramma strand en duingebied Noordzeekust Texel;
 • Nota reserves en voorzieningen 2022;
 • Uitkomsten septembercirculaire 2022;
 • Financiële verordening gemeente Texel 2022;
 • Controleplan rechtmatigheid, controleprotocol en normen- en toetsingskader 2022;
 • Vaststellen belastingverordeningen 2023.

Thema’s en agendapunten op woensdag 30 november onder andere:

 • Ontwerp paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel ter inzage leggen.

Thema’s en agendapunten op donderdag 1 december onder andere:

 • RKC de Waddeneilanden – rapportage handhaving Texel;
 • Project Flexwoningen Marsweg;
 • Vaststellen Plan van Aanpak 2022 – 2024 implementatie gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen NHN;
 • Meerjarig Programmaplan 2023-2026 Samenwerkingsverband De Waddeneilanden;
 • Preventie- en Handhavingsplan Alcohol (en Drugs) 2023-2026.

U kunt deze vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis volgen via de website www.texel.nl/uitzendingraad  en via Radio Texel (FM 106-1, kabel 98,5).

Alle informatie over agenda’s, vergaderstukken en meer informatie over de raad/raadscommissie staat op de website www.texel.nl/gemeenteraad.

Heeft u vragen of wit u meer weten? Neem contact op met de raadsgriffier Marit de Porto (e-mail griffier@texel.nl, telefoon 06-48137428).