Terug naar het overzicht

Standplaatsvergunning ijsboerin blijft in stand

Het college heeft opnieuw een besluit genomen over de bezwaren tegen de standplaatsvergunning van de IJsboerin. Bezwaren zijn opnieuw ongegrond verklaard en daarmee blijft de vergunning in stand. De motivatie op basis waarvan de standplaatsvergunning is verleend is inmiddels verbeterd. Direct belanghebbenden zijn hierover geïnformeerd.

Verduidelijking ‘standplaats’

De rechtbank heeft de gemeente in haar uitspraak gewezen op een onvolkomenheid in de onderliggende lokale regelgeving. Een ‘standplaats voor ijsverkoop’ was opgenomen in een aanpassing van de regels. Echter was deze ten tijde van de eerdere beslissing op bezwaar door college nog niet vast gesteld en in werking getreden. Daarom is het beroep op bezwaar gegrond verklaard. De aanpassing is inmiddels vastgesteld en in werking getreden. Hiermee is de standplaats voor ijsverkoop toegestaan.

Horecabedrijf

Ook stelde de rechtbank dat bij de standplaats zitplaatsen waren gecreëerd en daarmee een horecabedrijf (niet toegestaan) was ontstaan. De houdster van de standplaatsvergunning heeft verklaard de boomstammen niet meer met kleedjes in te richten als zitplaatsen en ook geen zitplaatsen meer te creëren. De boomstammen liggen niet op de locatie waarvoor de standplaatsvergunning is verleend. Hiermee voldoet de standplaats aan de regels in het bestemmingsplan.

Verkeersveiligheid

Tot slot oordeelde de rechtbank dat het college onvoldoende weerlegd heeft dat de verkeersveiligheid in het geding is. Belangrijkste reden is dat er geen feitelijk onderzoek ter plaatse was gedaan. Dat onderzoek heeft nu alsnog plaatsgevonden. Op basis van de uitkomsten daarvan oordeelt het college dat van een (verkeers)onveilige situatie geen sprake is.