Terug naar het overzicht

Perspectiefnota: voorzichtig en verstandig financieel beleid

Lokaal ook beïnvloedt door oorlog & krapte op arbeidsmarkt

Lokale lasten stijgen niet meer dan trendmatig, toeristenbelasting blijft op het niveau van 2022 en de voorzichtige verwachting tot en met 2026 is dat de financiële balans met een klein tekort afgesloten wordt. Aldus de perspectiefnota 2023-2026 die het huidige college aan de gemeenteraad voorstelt ter besluitvorming op 22 juni.

Terwijl de nieuwe coalitieonderhandelingen nog plaatsvinden, heeft het huidige college de financiële kaders voor de komende jaren in vastgesteld ter bespreking voor besluitvorming met de gemeenteraad. De komende periode staat in het teken van uitvoering, oplevering en overdracht. Om die reden wordt dit een begrotingsjaar met weinig nieuwe voorstellen.

Onzekere financiële ontwikkelingen

De belangrijkste financiële ontwikkelingen voor de toekomst zijn ingewikkeld en onduidelijk. Zo brengt de oorlog in Oekraïne onzekerheden met zich mee, onder andere door flinke prijsstijgingen in vrijwel alle gemeentelijke projecten, en is er sprake van een krappe arbeidsmarkt.

Ook brengt de herverdeling van de Algemene Uitkering een financieel risico met zich mee.  Onder deze omstandigheden blijft voorzichtig en verstandig beleid geboden.

Lokale lasten stijgen trendmatig

De lokale lasten zoals leges en belastingen stijgen niet meer dan trendmatig (stijgen dus mee met de conjunctuur). De toeristenbelasting blijft conform eerdere besluitvorming gelijk aan het niveau van 2022.

Voorzichtig begroot

Het meerjarenperspectief sluit met een klein tekort: € 0,4 miljoen in 2023 naar € 0,3 miljoen in 2026.

Dit tekort hangt samen met een inschatting van nog niet te bepalen kosten (inflatie etc.) en inkomsten (zoals de algemene uitkering) die de gemeente voorzichtig heeft begroot.

Perspectiefnota en besluitvorming

In de perspectiefnota 2023-2026 die jaarlijks opnieuw wordt vast- (bij-)gesteld is op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt wat de gemeente wil bereiken op elk raadsprogramma en wat dat gaat kosten. De nota komt tegemoet aan de wens van de Raad om in het voorjaar inhoudelijke ambities met elkaar te bespreken, keuzes te maken en die te voorzien van de benodigde financiële maatregelen. De perspectiefnota 2023-2026 wordt in de commissievergadering van 7 of 8 juni besproken. De besluitvorming door de raad vindt plaats op 22 juni.